چرا زبان ها یکدست نیستند؟

زبان انگلیسی و زبان فرانسوی و حتا دیگر زبان ها بر اساس منطقه ی جغرافیای طبیعی (Zone) یا جغرافیای سیاسی (Territory) دچار تفاوت در لهجه (Accent)، تفاوت دامنه دایره واژگانی (dictionary)، املا (dictate)، خطاطی (calligraphy) و رسم الخط (line drawing) می شوند.

برای توضیح بیشتر زبان فارسی در منطقه جغرافیای سیاسی افغانستان، تاجیکستان، ایران، کردستان و نواحی دیگر را در نظر بگیرید.

در زبان انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی که زبان های استعماری به حساب می آیند هم وضعیت پیچیده تر می شود. مثلا انگلیسی بریتانیایی با انگلیسی غرب آفریقا فرق خاصی دارد.

در تاپیک های بعدی به هر زبان بصورت اختصاصی می پردازیم.