آموزش زبان با Rosetta Stone

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده و پرمیوم

ورژن 6.10.0    ||    حجم 119 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده و پرمیوم Rosetta Stone  ورژن 6.10.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده و پرمیوم

ورژن 6.9.0    ||    حجم 119 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده و پرمیوم Rosetta Stone  ورژن 6.9.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده و پرمیوم

ورژن 6.6.0    ||    حجم 118 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده و پرمیوم Rosetta Stone  ورژن 6.6.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده و پرمیوم

ورژن 5.6.0    ||    حجم 98 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده و پرمیوم Rosetta Stone  ورژن 5.6.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده و پرمیوم

ورژن 2.3.13    ||    حجم 32.6 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده و پرمیوم Rosetta Stone  ورژن 2.3.13 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده و پرمیوم

ورژن 8.3.0    ||    حجم 142 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده و پرمیوم Rosetta Stone  ورژن 8.3.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

آنلاک شده

ورژن 5.10.2    ||    حجم 94.9 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » آنلاک شده Rosetta Stone  ورژن 5.10.2 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

ورژن 4.1.0    ||    حجم 69.9 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone  ورژن 4.1.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

ورژن 4.1.2    ||    حجم 69.8 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone  ورژن 4.1.2 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

ورژن 4.4.0    ||    حجم 68.5 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone  ورژن 4.4.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

 ورژن 4.5.1    ||    حجم 68.5 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 4.5.1 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

ورژن 4.5.2    ||    حجم 68.4 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 4.5.2 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

ورژن 5.0.0    ||    حجم 68.6 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 5.0.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

نسخه فول، پرمیوم و آنلاک شده

ورژن 5.4.0    ||    حجم 78 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 5.4.0 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.

آموزش زبان با Rosetta Stone

ورژن 5.7.1   ||    حجم 77 مگابایت

اپ آموزشی « رزتا استون » Rosetta Stone ورژن 5.7.1 برای همه سیستم عامل‌ها در دسترس است.