• شماره تلفن09198585908 - 09333993211
 • سایت دانش بنیان و تکنولوژی

  سایت دانش بنیان و تکنولوژی

  سایت اقتصادی و آماده با موضوع تکنولوژی و دانش بنیان

  سه ماهه 1.000.000 تومان

  6 ماهه 2.000.000 تومان

  12 ماهه 4.000.000 تومان